Ejendomsskatter

Home Nyheder Nyheder Ejendomsskatter

Have a question?

Nyheder • 2019-04-10

Ejendomsskatter

Indefrysning af grundskyld
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning.
 
Det nuværende boligskatteforlig udløber ved udgangen af 2020. Skattestoppet fra 2001 betyder, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige, men det kan grundskylden. Mange boligejere har de senere år oplevet at skulle betale et stigende beløb i grundskyld.
 
Det er slut nu. Allerede fra 2018 er alle eventuelle grundskyldsstigninger indefrosset automatisk.
 
Det betyder, at det beløb, en boligejer løbende har betalt, ikke vil være større end det, boligejeren betalte i 2017. Og det vil heller ikke være større i 2019 og 2020. Det indefrosne beløb skal først afregnes, når man sælger boligen.
 
Der er indført et forsigtighedsprincip, hvorefter beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme fastsættes som henholdsvis ejendomsværdien, grundværdien og forskelsværdien fratrukket 20 %.
 
Forsigtighedsprincip – ejendomsværdiskat
Beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten, når de nye vurderinger anvendes som beregningsgrundlag, udgør den laveste af følgende værdier:
 
- Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. september i indkomståret med fradrag af 20 %.

- Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 %.

- Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002.

Forsigtighedsprincippet gælder som udgangspunkt også for ejendomme beliggende i udlandet, der betales ejendomsværdiskat af.
 
Det er værd at bemærke, at forsigtighedsprincippet ikke vil gælde, hvis handelsværdien fastsættes ved at indeksere anskaffelsessummen efter godkendt udenlandsk eller dansk indeks.
 
Forsigtighedsprincippet indføres med virkning fra det indkomstår, hvor vurderingerne efter ejendomsvurderingsloven danner grundlag for beskatning.
 
Forsigtighedsprincip – grundskyld og dækningsafgift
Grundlaget for beregning af grundskyld beregnes på baggrund af en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingsloven og fastsættes til 80 % af den grundværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. september i året forud for skatteåret.
 
Reglen vil indebære, at grundværdien først reduceres med fradrag for forbedringer.
 
Disse fradrag baserer sig på de beløb, der er fastsat efter ejendomsvurderingsloven og fritagelser for grundskyld efter lov om kommunal ejendomsskat.
 
Den herved fremkomne afgiftspligtige grundværdi reduceres med 20 %. Stigningsbegrænsningsreglen for grundskyld vil gælde til og med 2020.
 
Grundlaget for beregning af grundskylden, når de nye vurderinger anvendes som beregningsgrundlag, udgør den laveste værdi af henholdsvis
 
- Den afgiftspligtige grundværdi fratrukket 20 %.

- Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med reguleringsprocenten.Grundlaget for beregning af dækningsafgift, der pålignes efter § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat, fastsættes som forskelsværdien fratrukket 20 %.

Det vil konkret betyde, at dækningsafgift af erhvervsejendomme vil skulle svares af 80 % af forskelsværdien, og at dækningsafgift af blandet benyttede ejendomme vil skulle svares med samme promille af 80 % af forskelsværdien, der vedrører den til de nævnte formål anvendte del af ejendommen.
 
Forsigtighedsprincippet vil have virkning i takt med, at de nye vurderinger, der foretages i medfør af ejendomsvurderingsloven, afløser de eksisterende vurderinger som beskatningsgrundlag.
 
Ejerboliger vurderes i lige år. Det var planen, at de nye vurderinger efter den nye ejendomsvurderingslov skulle komme første gang 1. september 2018. Disse vurderinger er dog udskudt af Skatteministeren til primo 2020.  
 
Ejerboliger med et grundareal på mere end to hektar, og ejerboliger, hvorpå der er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse samt andre ejendomme end ejerboliger, vurderes i ulige år og første gang efter den nye ejendomsvurderingslov pr. 1. september 2019. Dette er foreløbig udskudt til primo 2021.
 
Udmøntning af øvrige forligsdele
Et kommende lovforslag tjener til udmøntning af dele af forliget ”Tryghed om boligbeskatningen”.
 
Den  kommende lov, der skal have virkning fra 2021, fremsættes først som forslag i kommende folketingssamlinger.
 
I lovforslaget vil der formentlig være følgende:
 
- nye satser for ejendomsværdiskat og grundskyld,

- indførelse af en rabatordning for ejerboliger,

- en permanent indefrysningsordning, hvorefter der ydes lån til betaling af stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat af ejerboliger,

- en moderniseret stigningsbegrænsningsordning for øvrige ejendomme.

Idet lovforslaget endnu ikke er fremsat og derfor i sagens natur ikke vedtaget, er det usikkert, hvordan den endelige udformning kommer til at se ud.

 

Skrevet af: Ebbe Melchior, adm. direktør, cand.jur.

See more Nyheder items